کابل مقاوم حریق ایتال کند ITALCOND

کابل مقاوم حریق ITAL082

کابل مقاوم حریق ITAL082


کابل مقاوم در برابر حریق 2 در 1.5 میلیمتر مربع -استحکام مکانیکی و الکتریکی در شرایط آزمون دشوار و در دمای 950 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت ،دارای تاییدیه LPCB انگلستان و مورد تایید و ثبت شده در سایت سازمان آتش نشانی.

کابل مقاوم حریق ITAL083

کابل مقاوم حریق ITAL083


کابل مقاوم در برابر حریق 2 در 2.5 میلیمتر مربع -استحکام مکانیکی و الکتریکی در شرایط آزمون دشوار و در دمای 950 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت ،دارای تاییدیه LPCB انگلستان و مورد تایید و ثبت شده در سایت سازمان آتش نشانی