اطفاء حریق اسپرینکلر و متعلقات نیو ایج

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد SRP

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد SRP


اسپرینکلر پایین زن - واکنش استاندارد- 68 درجه -سایز 1/2 اینچ - رنگ کروم - K فاکتور 5/6، دارای تاییدیه UL  و مورد تایید سازمان آتش نشانی

اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد SRU

اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد SRU


اسپرینکلر بالا زن - واکنش استاندارد- 68 درجه -سایز 1/2 اینچ - رنگ کروم - K فاکتور 5/6، دارای تاییدیه UL  و مورد تایید سازمان آتش نشانی

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع QRP

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع QRP


اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع - 68 درجه -سایز 1/2 اینچ - رنگ کروم - K فاکتور 5/6، دارای تاییدیه UL  و مورد تایید سازمان آتش نشانی

اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع QRU

اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع QRU


اسپرینکلر بالا زن - واکنش سریع - 68 درجه -سایز 1/2 اینچ - رنگ کروم - K فاکتور 5/6، دارای تاییدیه UL  و مورد تایید سازمان آتش نشانی