اطفاء حریق بوستر پمپ آتش نشانی آتش پاد

بوستر پمپ آتش نشانی سری E

بوستر پمپ آتش نشانی سری E


بوستر پمپ آتش نشانی با محرک موتور الکتریکی

ظرفیت آبدهی 250 تا 1000 گالن در دقیقه

طراحی و ساخت براساس استاندارد NFPA20

 

بوستر پمپ آتش نشانی سری D

بوستر پمپ آتش نشانی سری D


بوستر پمپ آتش نشانی با محرک موتور دیزل

ظرفیت آبدهی 250 تا 4000 گالن در دقیقه

طراحی و ساخت براساس استاندارد NFPA20

بوستر پمپ آتش نشانی سری DE

بوستر پمپ آتش نشانی سری DE


بوستر پمپ آتش نشانی با محرک موتور دیزل  و الکتریکی

ظرفیت آبدهی 250 تا 4000 گالن در دقیقه

طراحی و ساخت براساس استاندارد NFPA20

بوستر پمپ آتش نشانی سری SE

بوستر پمپ آتش نشانی سری SE


بوستر پمپ آتش نشانی با محرک موتور الکتریکی

ظرفیت آبدهی 10 تا 250 گالن در دقیقه

طراحی و ساخت براساس استاندارد NFPA20